Lapače tukov a ropných látok

Lapače tukov a olejov

slúžia na vyzrážanie a zachytenie tukov a olejov v odpadových vodách, čím sa chráni kanalizačná sieť pred zanášaním a zalepením. Lapače tukov a olejov sa ako predradená čistiaca jednotka zaraďujú pred čistiareň odpadových vôd resp. pred vypúšťaním do verejnej kanalizácie a to najmä pri: kuchynských a potravinárských prevádzkach, závodov na spracovanie mäsa a bitúnkoch, všetkých prevádzkach a procesov, kde môže dochádzať k uvolňovaniu tukov a olejov do odpadovej vody. Do lapačov tukov nie je možné privádzať ostatné odpadové vody (dažďové, splaškové, odpadové vody obsahujúce špeciálne ľahké kvapaliny napr. tuky a oleje minerálneho pôvodu).

Lapač tukov a olejov

Odlučovače ľahkých kvapalín a ropných látok

sa používajú na čistenie vôd, ktoré sú znečistené voľnými ľahkými kvapalinami (motorové oleje, benzín, nafta a pod.) Odlučovače ropných látok sa používajú najmä na: parkoviskách, šrotovískách, odstavných, manipulačných a iných spevnených plochách určených pre parkovanie osobných a nákladných vozidiel, umývarní automobilov, všetkých prevádzkach a procesov, kde môže dochádzať k uvoľnovaniu lahkých kvapalín do odpadovej vody. Na základe povolenia príslušného orgánu štátnej vodnej správy je možné vody predčistené v odlučovači vypúšťať do recipientu alebo do verejnej kanalizácie.

Odlučovač ľahkých kvapalín a ropných látok

Galéria projektov