Biologické čistiarne odpadových vôd

Ako čistiareň funguje?

Čistiareň tvorí denitrifikačný, oxický a separačný priestor. V denitrifikačnom priestore dochádza k odstraňovaniu mechanických nečistôt, tukov a dusíkatého znečistenia. V oxickom priestore sa nachádza prevzdušňovací systém, do ktorého dúchadlo vháňa vzduch. V tomto priestore dochádza k odstraňovaniu organického znečistenia. V separačnom priestore sa oddeľuje vyčistená voda od kalu. Vyčistená voda odteká do vodného toku alebo trativodu. Kal je recirkulovaný späť do procesu. Všetky systémy v čistiarni sa ovládajú ventilmi na rozdelovači.


Malá čistička odpadových vôd VH

Malá čistička typu VH je biologická čistiareň odpadových vôd určené do 50 ekvivalentných obyvateľov. Kvalita vody na odtoku zodpovedá hygienickým a vodohospodárskym požiadavkám. Čistička odpadových vôd slúži na čistenie odpadových vôd z menších objektov (rodinné domy, bytovky, reštaurácie, hotely, školy, škôlky, prevádzky, kancelárske a výrobne priestory, atď.).

Malá čistička odpadových vôd VH

Čistička odpadových vôd VH-L

Malá čistička odpadových vôd typu VH-L je biologická ČOV určené do 50 ekvivalentných obyvateľov. Kvalita vody na odtoku zodpovedá hygienickým a vodohospodárskym požiadavkám. Čistiarne VH-L sú adekvátnou a lacnejšou náhradou čističiek VH. Slúžia na čistenie odpadových vôd z menších objektov, ako sú napr. rodinné domy, bytovky, reštaurácie, hotely, školy, prevádzky, kancelárske a výrobné priestory atď.

Čistička odpadových vôd VH-L

Stredné čistiarne odpadových vôd

Stredné a veľké čistiarne typu VH a VH-L sú určené pre väčšie objekty ako sú napr. bytové domy, prevádzky, hotely a ďalšie objekty so zodpovedajúcou kapacitou a produkciou odpadovej vody. Čistiareň môže byť realizovaná v podobe samostatného biologického reaktora alebo v podobe tzv. technologickej čistiacej linky, kde je reaktor doplnený o ďalšie zariadenia (napr. retenčná nádrž, kalojem, dočisťovací stupeň, lapač tukov a pod.). Každé zariadenie, resp. technologická linka je navrhnutá na základe konkrétnych podmienok, požiadaviek zákazníka a projekčných podkladov.

Stredné čistiarne odpadových vôd

Galéria projektov